LỜI CHỨNG

CỦA CÁC THÀNH VIÊN ‘Lòng Dũng Cảm’

 Các thành viên của cộng đoàn ‘Lòng Dũng Cảm’ trên khắp thế giới đã đứng ra làm chứng về những việc Chúa đã làm cho cuộc đời họ.

Trong những câu chuyện này và những chuyện tiếp đến, qua những kinh nghiệm khác nhau này,  bạn sẽ thấy một chủ đề chung, đó là một khi chúng ta trao phó đời mình cho Chúa Giêsu và những giáo huấn Hội Thánh Công Giáo của Ngài, chúng ta bắt đầu sống thật sự!

…xem lời của Peter…